Karácsonyi ajándékötletek #2

2011. december 15. Mai Manó Ház

A Mai Manó Galéria és Könyvesbolt idén is igazi meglepetéssel készül a közeledő Karácsony alkalmából.
A Téli Fotó- és Könyvvásár keretében a Mai Manó Ház honlapján egy adventi naptárat helyeztünk el, ahol minden nap egy-egy fotográfiai témájú ajándékot (szakkönyvet, fotóalbumot, naptárat, LOMO gépet) ajánlunk figyelmetekbe, melyet az akció ideje alatt 10% kedvezménnyel lehet megvásárolni.

 

 

A tovább után nyolc újabb ajándékötletet adunk.

 

 

 

 

The History of European Photography

A The History of European Photography egy olyan egyedülálló nemzetközi kutatási projekt, amely egész Európán átível. A projekt célja, hogy egy olyan angol nyelvű enciklopédiát állítson össze, mely három időszakban (1900-1938, 1939-1970 és 1971-2000) mutatja be a huszadik század európai fotótörténetét. Az enciklopédiát 5000 példányban, kötetenként minimum 600 oldalon kívánják megjelentetni, mely a szerkesztők tervei szerint gazdag képanyagot és neves fotótörténészek által írt tartalmas tanulmányokat is tartalmaz majd.
A magyar fotótörténet első szakaszát Albertini Béla fotótörténész, az 1939 és 1971 közötti időszakot Baki Péter, a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója készíti el.
A tanulmányok mellett minden kötet bőséges anyagot tartalmaz a legnevesebb fotográfusok életrajzaival, valamint egy kronológiai sávot, amely az adott időszak kulturális, szociális, politikai, valamint a fotóművészet és a fotótechnika szempontjából fontos eseményeket és azok kontextusait mutatja meg országonként.
További információ itt érhető el.

Nyelv: angol

Ár: 26.900,- HUF (+ postaköltség)
(Az enciklopédia megvásárlása esetén a 'Camera Obscura. Kortárs sötét szobák.' című, DVD-vel kiegészített katalógusunkat adjuk ajándékba)

 


 

Camera Obscura. Kortárs sötét szobák.

A Mai Manó Ház saját kiadványa ez az album, amely igazi kuriózum, hiszen maga a technikai - a képeket létrehozó - eszközök és eljárások különleges képalkotói hozzáállást, felkészültséget igényelnek az alkotóktól. A képek a technika adottságaiból következően kivétel nélkül egy jól átgondolt alkotói folyamat végeredményeként születtek meg, ezért rendkívül összetett, sokszor filozofikus mélységű és kiemelkedően látványos képanyagot garantálnak. A mellékelt DVD a camera obscura jelenségről, technikai részleteiről további érdekességeket tartalmaz.
(A Mai Manó Ház további kiadványait itt találjátok meg.)

 

Nyelv: magyar, angol
DVD nyelv: magyar

Ár: 4.500,- HUF (+ postaköltség)A fotográfia nagykönyve

Az ed­di­gi leg­tel­je­sebb össze­fog­la­lás a kez­de­tek­től nap­ja­in­kig, szer­ző­je fo­tó­tör­té­ne­ti ká­nont al­ko­tott. Közel 600 kép is­mer­te­ti meg az ol­va­sót a fo­tó­zás tör­té­ne­té­vel a mű­vé­szet és tech­ni­ka, a szo­ciog­rá­fia és divat, a há­bo­rú és ter­mé­szet­fo­tó­zás szem­szö­gé­ből. Az olyan vi­lág­for­dí­tó tör­té­nel­mi ese­mé­nyek­hez kap­cso­ló­dó fotók, mint Lin­coln el­nök­ké vá­lasz­tá­sa vagy Ma­cArt­hur tá­bor­nok és Hi­ro­hi­tó csá­szár első ta­lál­ko­zá­sa, meg­le­pő rész­le­tek­kel gaz­da­gít­ják ed­di­gi is­me­re­te­in­ket. Kö­zel­ké­pet kap­ha­tunk azok­ról az emb­le­ma­ti­kus fo­tó­sok­ról is, pél­dá­ul Ma­t­hew Brady­ről, Ale­xan­der Gard­ner­ről, Ed­ward Ste­i­chen­ről vagy Gert­ru­de Käse­bi­er­ről, akik egyé­ni szem­lé­le­tük­kel, tech­ni­kai újí­tá­sa­ik­kal vál­tak e vég­te­len tör­té­net sze­rep­lő­i­vé. E mo­za­ik szám­ta­lan koc­ká­ja a fo­tog­rá­fia tel­jes tör­té­ne­té­vé áll össze, me­lyet a kul­tú­ra len­csé­jén át szem­lél­he­tünk. 

Nyelv: magyar

Ár: 6900,- HUF (+postaköltség)


Magnum Magnum

A világ leghíresebb képügynökségének története az 1934-es évig nyúlik vissza. Ekkor találkozott Párizsban Henri Cartier-Bresson, a lengyel David Szymin – aki később felvette a Seymour nevet – és a magyar Robert Capa. Beszélgetésük közben felmerült a Magnum megalapításának ötlete, ám a megvalósításra csak 1947-ben, New Yorkban került sor.
A Magnum-fotográfia ma is, mint alapításakor, program, ahogyan ezt Sebastiao Salgado, Josef Koudelka, James Nachtwey, Susan Meiselas, Constantine Manos, Jean Gaumy vagy Gilles Peress újabb munkái bizonyítják.

Nyelv: angol

Ár: 8.500,- HUF (+postaköltség)Frida Kahlo

A 496 oldalas monográfia a XX. századi Mexikó emblematikus festőművészének 1954-es halála után összegyűjtött fotográfiái mindegyikét tartalmazza.

Nyelv: angol

Ár: 13.900,- HUF (+postaköltség)Moleskine

A Moleskine az elmúlt két évszázad nagy művészei és gondolkodói – például Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway és Bruce Chatwin angol író – által használt notesz utódja. Ez egy szerény, fekete, lekerekített sarkú notesz, bevarrott könyvjelzővel, belső zsebecskével; önmagában tökéletes. A termékcsalád különböző igényeket kielégítő noteszekből, jegyzetfüzetekből, naptárakból, újszerű, egyes városokat bemutató útikönyvekből áll. A Moleskine noteszek sokféleségükkel korunk változatos kreatív foglalkozásainak méltó társai.

Nyelv: angol

Ár: 1.990,- - 5.400,- HUF (+ postaköltség)Robert Capa - The Definitive Collection

Robert Capa (született Friedmann Endre) életművének meghatározó gyűjteménye az a 937 duotone fotó, amelyet a Definitive Collection című albumban láthatunk. A hadszíntéri tudósítás méltán legnagyobb fotósa, a Magnum ügynökség alapító tagja, képeit az egész világon ismerik már több mint 70 éve. A legnagyobb pesti vagány bármily hihetetlen kalandokba keveredjék, bármennyire közel kerüljön is a halálhoz, számára a valóság még mindig nem elég érdekes. "Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel" - mondta több interjúban is a magyar származású fotóriporter.
A fotókat a testvére, Cornell Capa és az életrajzírója, Richard Whelan válogatta több mint 70 ezer negatívból.

Nyelv: angol

Ár: 13.900,- HUF (+postaköltség)Kincses Károly: Mítosz vagy siker - A magyaros stílus

A magyar művészettörténet, fotóhistória egyik legnagyobb adóssága a magyaros stílussal való érdemi foglalkozás. Amíg tartott, 1925–1944 között, nagyon népszerű volt itthon és külföldön egyaránt, sokat beszéltek róla, még ha túlértékelve is. A szocializmus kultúrideológusai gyakran nacionalizmussal, hamis álromantikával, revansizmussal vádolták. Könyvünk címében hordozza azt a Janus-arcúságot, aminek megfejtésére kísérletet teszünk. Siker és mítosz. Fotográfiánk aranykora, legsikeresebb időszaka a magyaros stílusnak nevezett periódus volt a két háború között. Kiállítási érmek százai, pályadíjak, oklevelek, sajtóközlemények mutatják a tényleg páratlan diadalmenetet. És a hozzá kapcsolódó legendák, mítoszok? A magyaros stílus legjobb periódusában nagy és elsöprő sikert aratott Magyarországon szinte minden fórumon; látványos eredményeket ért el a nemzetközi amatőrfotós fórumokon; de szinte teljesen érdektelen maradt az egyetemes fotográfiatörténet, a világtendenciákat figyelő művészettörténet egésze számára. Mit kezdhetünk ma a magyaros stílussal? Erről szól a könyv. A stílus legkiválóbb fotográfusainak megmaradt főműveivel próbál meg egyfajta számvetést készíteni e negyed századot átfogó időszakról.

Nyelv: magyar

Ár: 900,- HUF (+postaköltség) 

 

 

 

  

Ajánlott bejegyzések:

Ugrás a lap tetejére
süti beállítások módosítása